SOL·LICITUD ON LINE D'INSCRIPCIÓ EN EL PROCEDIMENT PERMANENT DE RECONEIXEMENT DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
SOLICITUD ON LINE DE INSCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PERMANENTE DE  RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL
 
 
CONTINGUT DE LA SOL·LICITUD / CONTENIDO DE LA SOLICITUD

 
 
 EXPEDIENT  / EXPEDIENTE
 
DATA SOL·LICITUD  / FECHA SOLICITUD
 
CONVOCATÒRIA  / CONVOCATORIA
CONVOCATÒRIA PERMANENT
CODI  / CÓDIGO
60450
 
 
DADES DEL SOL·LICITANT /  DATOS DEL SOLICITANTE          

  COGNOM  1 / APELLIDO 1
 
 COGNOM  2 / APELLIDO 2
 
 NOM  / NOMBRE
 

 DNI-NIE-PASSAPORT  /  PASAPORTE
 
 NACIONALITAT  / NACIONALIDAD
 
 DATA NAIXEMENT  / FECHA NACIMIENTO   Ejemplo: 03/12/1977
 
 SEXE  / SEXO
 

 TELÈFON FIX  / TELÉFONO FIJO
 
 TELÈFON MÒBIL  / TELÉFONO MÓVIL
 
 CORREU ELECTRÒNIC  / CORREO ELECTRÓNICO
 

DOMICILI  / DOMICILIO   
 
  CODI POSTAL  / CODIGO POSTAL
 
  PROVÍNCIA DE RESIDÈNCIA/ PROVINCIA DE RESIDENCIA
 
LOCALITAT DE RESIDÈNCIA  / LOCALIDAD DE RESIDENCIA

 
 
SITUACIÓ LABORAL / SITUACIÓN LABORAL      

SITUACIÓ LABORAL / SITUACIÓN LABORAL 

 
 
NIVELL D'ESTUDIS FINALITZAT / NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS

NIVELL D'ESTUDIS FINALITZAT / NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS

 
 
EXPOSA / EXPONE

 
Que compleix els requisits de participació en el procediment establits en l'article 11 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, que s'assenyalen a continuació. / Que cumple los requisitos de participación en el procedimiento establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, que se señalan a continuación
 
Posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió, o ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració. / Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.
Tindre 18 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, quan es tracte d'unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I i 20 anys per als nivells II i III.  / Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, cuando se trate de unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel I y 20 años para los niveles II y III.
Tindre l'experiència laboral i/o formació no formal mínima requerida, relacionada amb el sector professional en el qual vol se li reconega la competència professional  / Tener la experiencia laboral y/o formación no formal mínima requerida, relacionada con el sector profesional en el que quiere se le reconozca la competencia profesional
- L'experiència laboral mínima és: / La experiencia laboral mínima es:
Unitats de competència nivell I: més de 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en els últims 15 anys  / Unidades de competencia nivel I, más de 2 años con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en los últimos 15 años.
Unitats de competència nivell II i III: més de 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en els últims 15 anys  / Unidades de competencia nivel II y III, más de 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 15 años.
- La formació no formal mínima és:  / La formación no formal mínima es:
Unitats de competència nivell I, més de 200 hores cursades en els últims 10 anys  / Unidades de competencia nivel I, más de 200 horas cursadas en los últimos 10 años.
Unitats de competència nivell II i III, més de 300 hores cursades en els últims 10 anys / Unidades de competencia nivel II y III, más de 300 horas cursadas en los últimos 10 años.
 

 
 
SOL.LICITA  / SOLICITA

 
La inscripció en la convocatòria publicada per la present resolució,  en el col·lectiu  i la família professional de la seu que s'assenyala a continuació:/ La inscripción en la convocatoria publicada por la presente resolución,  en el colectivo y la familia profesional de la sede que se señala a continuación: 
 
Només poden triar col·lectiu específic aquelles persones que pertanguen a un d'ells, per a conéixer si compleix els requisits que permeten optar a un col·lectiu específic, consulte la web de qualificacions professionals / Solo pueden elegir colectivo aquellas personas que pertenezcan a uno de ellos, para conocer si cumple los requisitos que permiten optar a un colectivo, consulte la web de cualificaciones profesionales. http://ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales          
 
COL.LECTIU / COLECTIVO:   
FAMÍLIA PROFESSIONAL / FAMILIA PROFESIONAL:
COMARCA / COMARCA:
SEU/ SEDE:
 

 
 
PROTECCIÓ DE DADES  / PROTECCIÓN DE DATOS

 
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és responsable del tractament de les dades personals que es recullen en aquest formulari i, si escau, els adjunts que l'acompanyen, i els tractarà per a gestionar l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
Les persones interessades poden exercir davant del responsable del tractament els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, enviant sol.licitud al correu electrònic protecciodedadeseducacio@gva.es, o correu postal a Avda. De Campanar, 32, o mitjançant el tràmit electrònic accesible en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970. També poden formular reclamació davant de l'AEPD, accedint a la seu electrònica https://www.aepd.es/es
Per a informació més detallada, consulte el registre d'activitat de tractament anomenat "Avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional", accesible en la url http://www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades 
 
La Consellería de Educación, Cultura y Deporte es responsable del tratamiento de los datos personales que se recogen en este formulario y, si procede, los adjuntos que lo acompañan, y los tratará para gestionar la evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Las personas interesadas pueden ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, enviando solicitud al correo electrónico protecciodedadeseducacio@gva.es, o correo postal a Avda. De Campanar, 32, o mediante el trámite electrónico accesible en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970. También pueden formular reclamación ante la AEPD, accediendo a la sede electrónica https://www.aepd.es/es 
Para información más detallada, consulte el registro de actividad de tratamiento denominado "Evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional", accesible en la url http://www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades 
 

 
 La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb el que estableix la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.
Així mateix, declare, sota la meua responsabilitat, complir amb l'obligació d'informar els possibles tercers que les seues dades personals s'aportaran al llarg del procediment administratiu vinculat al present formulari, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria i del seu tractament per part d'aquesta administració.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Así mismo, declaro, bajo mi responsabilidad, cumplir con la obligación de informar a los posibles terceros de la aportación de sus  datos personales a lo largo del procedimiento administrativo vinculado al presente formulario, de la comunicación de esos datos a la Consellería y de su tratamiento por parte de esta administración.
A/En a 22 de setembre de 2021 / 22 de septiembre de 2021
 
Signa: (Signatura de la persona interessada una vegada impresa la sol·licitud) /
Fdo: (Firma de la persona interesada una vez impresa la solicitud)
 

 
 
 
 
 
 
Si s'ha equivocat en emplenar la sol·licitud i ja està enviada pot fer una segona sol·licitud, però cal anul·lar la primera. Per a això ha d'enviar un correu a acredita@gva.es posant en assumpte "Anul·lació Inscripció" i detallant en el correu: Nom, cognoms, DNI, família professional i centre sol·licitat i número de l'expedient que vol anul·lar.
Si se ha equivocado al rellenar la solicitud, puede hacer una segunda solicitud, pero hay que anular la primera. Para ello tiene que enviar un correo a acredita@gva.es poniendo en asunto "Anulación Inscripción" y detallando en el correo: Nombre, apellidos, DNI, familia profesional y centro solicitado y número del expediente que quiere anular.
 
 

  CODI ELECTRÒNIC / CÓDIGO ELECTRÓNICO: